Regulamin promocji

 

 


 

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ

ZBIERAJ NAKLEJKI I KUPUJ PRODUKTY BROWN STONE MARKI AMBITION Z RABATEM 50%”

§ 1. Definicje

Akcja promocyjna - akcja promocyjna pod nazwą „ZBIERAJ NAKLEJKI I KUPUJ PRODUKTY BROWN STONE MARKI AMBITION Z RABATEM 50%” prowadzona w sklepach Społem PSS w Kaliszu. (lista sklepów została wymieniona w załączniku nr 1.) w okresie od 11.10.2019 r. do 10.01.2020 r.
w ramach, której uczestnicy mogą dokonać zakupu produktów promocyjnych z rabatem po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

Organizator - nazwa firmy Społem PSS w Kaliszu

Uczestnik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art 22¹ Kodeksu Cywilnego zamierzający wziąć udział w Akcji Promocyjnej

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady udziału w Akcji Promocyjnej. Regulamin dostępny będzie w okresie trwania Akcji Promocyjnej w Siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kalisz.spolem.org.pl

Produkt Promocyjny – jeden z produktów marki Ambition wymieniony w załączniku nr 3, który Uczestnik może nabyć w Sklepach Społem PSS w Kaliszu po cenie z rabatem spełniając warunki opisane w niniejszym Regulaminie. Rodzaje Produktów Promocyjnych, ich ceny, wysokość rabatu oraz ceny z rabatem określa Załącznik nr 3

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach prowadzonych przez Organizatora (lista sklepów została wymieniona w załączniku nr 1.) Naklejki można otrzymać w sklepach wymienionych w załączniku nr 1. Zakupu produktu Ambition w promocyjnej cenie można dokonać w sklepach wymienionych w załczniku nr 2.

2. Informacje o zasadach i szczegółach Akcji Promocyjnej będą zamieszczane w ogłoszeniach umieszczonych w specjalnie oznaczonych miejscach w Sklepach oraz na stronie internetowej Organizatora

3. Akcja Promocyjna jest przeznaczona dla klientów Sklepów Społem PSS w Kaliszu.

4. Akcja Promocyjna polega na umożliwieniu Uczestnikowi zakupu Produktu Promocyjnego z rabatem 50% po zebraniu 5 naklejek. Każde wydane 20 zł to 1 naklejka.

5. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 11.10.2019 r. do 10.01.2020 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów produktów objętych Akcją Promocyjną.

6. Udział w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją zasad opisanych w niniejszym regulaminie.

§ 2. Zasady Akcji Promocyjnej

1. Promocja polega na umożliwieniu Klientowi zakupu dowolnego produktu promocyjnego marki Ambition spośród wymienionych w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu w cenie promocyjnej, po uprzednim zebraniu 5 naklejek. Każde wydane 20 zł to 1 naklejka.

2. Produkt promocyjny jest dopisywany na zakończenie paragonu, spełniającego warunki Akcji Promocyjnej.

3. Z zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Promocji wyłączone są paragony, które zawierają:

a) napoje alkoholowe,

b) artykuły i akcesoria tytoniowe, e-papierosy,

c) produkty lecznicze,

d) preparaty do początkowego żywienia niemowląt,

e) karty podarunkowe,

f) rachunki, doładowania, karty pre-paid,

g) usługi Lotto.

4. Organizator zastrzega, że liczba produktów promocyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu w ramach Promocji jest ograniczona, a dostępność poszczególnych rodzajów produktów promocyjnych może się różnić w poszczególnych sklepach  Społem PSS w Kaliszu.

5. W celu zakupu produktu promocyjnego marki Ambition objętych niniejszą Promocją w cenie promocyjnej uwzględniającej rabat określony niniejszym Regulaminem, Klient powinien wziąć samodzielnie z oznaczonej ekspozycji objęty Promocją i wybrany przez siebie produkt marki Ambition i udać się z nim do kasy.

6. Klient może dokonać zakupu dowolnej liczby produktów promocyjnych marki Ambition  po cenie promocyjnej, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie.

7. Klient może dokonać zakupu w cenach nie objętych promocją.

8. Z tytułu uczestnictwa w Promocji Organizator nie pobiera od Klienta żadnych opłat lub wynagrodzenia.

9. Zwroty pełnowartościowych produktów promocyjnych marki Ambition nie będą przyjmowane.

10. Organizator odpowiada za wady fizyczne lub prawne produktów promocyjnych na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2 marca 2017 r.). Organizator nie udziela żadnych dalej idących gwarancji na produkty promocyjne.

11. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

12. Organizator Promocji ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Promocji i naliczanie rabatu oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

 

§ 3. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje jakościowe produktów Ambition Klient może zgłosić w miejscu zakupu na podstawie paragonu.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w okresie trwania Promocji oraz po jej zakończeniu. W reklamacji należy podać adres, na który ma zostać przesłana odpowiedź Organizatora.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych 4 czynności, czas na jej rozpatrzenie może ulec stosownemu przedłużeniu, o czym Klient zostanie pisemnie poinformowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.

4. W przypadku, gdy Organizator lub producent uzna reklamację za zasadną, a Klient, korzystając ze swoich uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji wskaże, że wybiera zwrot pieniędzy wydanych na zakup produktu promocyjnego, wówczas Organizator zwróci Klientowi kwotę równą cenie uiszczonej przez Klienta za reklamowany produkt promocyjny, wskazanej na dowodzie zakupu (tj. cenie promocyjnej, po uwzględnieniu rabatu z tytułu udziału Klienta w Promocji).

 

§ 4. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez osoby składające reklamację jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 ze zm.).

2.. Zgłoszenie wskazanych powyżej danych osobowych w toku postępowania reklamacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie tych danych przez Organizatora zgodnie z przepisami ww. ustawy.

3.. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z postępowaniem reklamacyjnym dotyczącym Promocji.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Promocji wszystkim jej potencjalnym uczestnikom w Punkcie Informacji wszystkich sklepów określonych w Załączniku nr 1 oraz na stronie internetowej www.kalisz.spolem.org.pl

2. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie trwania Promocji,

z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem zmiany Regulaminu będą w pełni skuteczne i respektowane przez Organizatora. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od daty zmiany wskazanej w nowym, zmienionym Regulaminie Promocji, jednak nie wcześniej niż od momentu publicznego udostępnienia zmienionego Regulaminu w sklepach Społem PSS w Kaliszu i na stronie internetowej www.kalisz.społem.org.pl


Załącznik nr 1 – Lista sklepów, które wydają naklejki

Nazwa

Kod

Miejscowość

Ulica

Sklep nr 2

62-800

Kalisz

Śródmiejska 35

Sklep nr 3

62-800

Kalisz

Św. Stanisława 2

Sklep Piątka

62-800

Kalisz

Dobrzecka 62

Sklep nr 7

62-800

Kalisz

Woj.Polskiego 53a

Sklep Promyczek

62-811

Kościelna Wieś

Os. Złote łąki 3

Supermarket Majka

62-800

Kalisz

Makuszyńskiego 2

Sklep Kasia

62-800

Kalisz

Czaszkowska 1a

Sklep nr 27

62-800

Kalisz

Konopnickiej 19

Sklep nr 31

62-800

Kalisz

Górnośląska 21

Sklep nr 47

62-800

Kalisz

Podmiejska 26

Sklep nr 53

62-800

Kalisz

Obozowa 2a

Sklep nr 63

62-800

Kalisz

Polna 33

Sklep Kaliniec

62-800

Kalisz

Serbinowska 10-12

Supermarket Tęcza

62-800

Kalisz

3-go Maja 1

Supermarket Delta

62-800

Kalisz

Częstochowska 149

Supermarket Hanka

62-800

Kalisz

S. Wyszyńskiego 40A

Supermarket Polanka

62-800

Kalisz

Polna 14

Supermarket Winiarek

62-800

Kalisz

Łódzka 147

Supermarket Jubilat

62-800

Kalisz

Warszawska 39

Supermarket Alf

63-460

Nowe Skalmierzyce

Pl. Wolności 3

Sklep nr 133

62-800

Kalisz

Babina 6-7

Załcznik nr 2 – Lista sklepów, w których można dokonać zakupu produktów Ambition w promocyjnej cenie

 Nazwa

Kod

Miejscowość

Ulica

Sklep nr 2

62-800

Kalisz

Śródmiejska 35

Sklep Piątka

62-800

Kalisz

Dobrzecka 62

Supermarket Majka

62-800

Kalisz

Makuszyńskiego 2

Sklep Kasia

62-800

Kalisz

Czaszkowska 1a

Sklep nr 27

62-800

Kalisz

Konopnickiej 19

Sklep nr 47

62-800

Kalisz

Podmiejska 26

Sklep nr 63

62-800

Kalisz

Polna 33

Sklep Kaliniec

62-800

Kalisz

Serbinowska 10-12

Supermarket Tęcza

62-800

Kalisz

3-go Maja 1

Supermarket Delta

62-800

Kalisz

Częstochowska 149

Supermarket Hanka

62-800

Kalisz

S. Wyszyńskiego 40A

Supermarket Polanka

62-800

Kalisz

Polna 14

Supermarket Winiarek

62-800

Kalisz

Łódzka 147

Supermarket Jubilat

62-800

Kalisz

Warszawska 39

Supermarket Alf

63-460

Nowe Skalmierzyce

Pl. Wolności 3

Sklep nr 133

62-800

Kalisz

Babina 6-7Załącznik nr 3 – Lista produktów promocyjnych wraz z cenami