Regulamin promocji

 

 


 

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ

KUPUJESZ - ZYSKUJESZ

Ręczniki GRENO 50% taniej

§ 1. Definicje

Akcja promocyjna - akcja promocyjna pod nazwą „KUPUJESZ – ZYSKUJESZ” RĘCZNIKI GRENO 50% TANIEJ prowadzona w sklepach Społem PSS w Kaliszu. (lista sklepów została wymieniona w załączniku nr 1.) w okresie (2-3 miesiące) od 1.06.2019 r. do 10.08.2019 r.
w ramach, której uczestnicy mogą dokonać zakupu produktów promocyjnych z rabatem po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

Organizator - nazwa firmy Społem PSS w Kaliszu

Uczestnik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art 22¹ Kodeksu Cywilnego zamierzający wziąć udział w Akcji Promocyjnej

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady udziału w Akcji Promocyjnej. Regulamin dostępny będzie w okresie trwania Akcji Promocyjnej w Siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kalisz.spolem.org.pl

Produkt Promocyjny – jeden z produktów marki Greno wymieniony w załączniku nr 2, który Uczestnik może nabyć w Sklepach Społem PSS w Kaliszu po cenie z rabatem spełniając warunki opisane w niniejszym Regulaminie. Rodzaje Produktów Promocyjnych, ich ceny, wysokość rabatu oraz ceny z rabatem określa Załącznik nr 2

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach prowadzonych przez Organizatora (lista sklepów została wymieniona w załączniku nr 1.)

2. Informacje o zasadach i szczegółach Akcji Promocyjnej będą zamieszczane w ogłoszeniach umieszczonych w specjalnie oznaczonych miejscach w Sklepach oraz na stronie internetowej Organizatora

3. Akcja Promocyjna jest przeznaczona dla klientów Sklepów Społem PSS w Kaliszu.

4. Akcja Promocyjna polega na umożliwieniu Uczestnikowi zakupu Produktu Promocyjnego z rabatem 50% po dokonaniu zakupów za kwotę nie niższą niż 30 zł.

5. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 1.06.2019 r. do 10.08.2019 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów produktów objętych Akcją Promocyjną.

6. Udział w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją zasad opisanych w niniejszym regulaminie.

§ 2. Zasady Akcji Promocyjnej

1. Promocja polega na umożliwieniu Klientowi zakupu dowolnego produktu promocyjnego marki Greno spośród wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu w cenie promocyjnej, dokonując zakupu powyżej 30,00 zł.

Klient ma prawo do zakupu Produktów Promocyjnych w ilości uzależnionych od wartości zakupów w sklepie (sumowanie ilości co 30,00 zł) wyłączając artykuły promocyjne wymienione w Załączniku nr 2.

Np.

Jeżeli koszyk będzie na wartość 30,00 zł możliwość zakupu przez Klienta 1 produktu promocyjnego

Jeżeli koszyk będzie na wartość 60,00 zł możliwość zakupu przez Klienta 2 produktów promocyjnych.

Jeżeli koszyk będzie na wartość 300,00 zł możliwość zakupu przez Klienta 10 produktów promocyjnych

3. Produkt promocyjny jest dopisywany na zakończenie paragonu, spełniającego warunki Akcji Promocyjnej (kwota powyżej 30 zł wyłączając artykuły promocyjne wymienione w załączniku nr 2.)

4. Z zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Promocji wyłączone są:

a) napoje alkoholowe (z wyłączeniem piwa) w rozumieniu art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2016 r., poz. 487 t.j. ze zm.);

b) wyroby tytoniowe w rozumieniu art. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2017 poz. 957 t.j. ze zm.);

5. Organizator zastrzega, że liczba produktów promocyjnych określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu w ramach Promocji jest ograniczona, a dostępność poszczególnych rodzajów produktów promocyjnych może się różnić w poszczególnych sklepach …..(nazwa firmy)

6. W celu zakupu produktu promocyjnego marki Greno objętych niniejszą Promocją w cenie promocyjnej uwzględniającej rabat określony niniejszym Regulaminem, Klient powinien wziąć samodzielnie z oznaczonej ekspozycji objęty Promocją i wybrany przez siebie produkt marki Greno i udać się z nim do kasy.

7. Klient może dokonać zakupu dowolnej liczby produktów promocyjnych marki Greno po cenie promocyjnej, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie.

8. Klient może dokonać zakupu w cenach nie objętych promocją.

9. Z tytułu uczestnictwa w Promocji Organizator nie pobiera od Klienta żadnych opłat lub wynagrodzenia.

10. Zwroty pełnowartościowych produktów promocyjnych marki Greno nie będą przyjmowane.

11. Organizator odpowiada za wady fizyczne lub prawne produktów promocyjnych na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2 marca 2017 r.). Organizator nie udziela żadnych dalej idących gwarancji na produkty promocyjne.

12. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

13. Organizator Promocji ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Promocji i naliczanie rabatu oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje jakościowe produktów Greno Klient może zgłosić w miejscu zakupu podając datę i miejsce zakupu.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w okresie trwania Promocji oraz po jej zakończeniu. W reklamacji należy podać adres, na który ma zostać przesłana odpowiedź Organizatora.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych 4 czynności, czas na jej rozpatrzenie może ulec stosownemu przedłużeniu, o czym Klient zostanie pisemnie poinformowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.

4. W przypadku, gdy Organizator lub producent uzna reklamację za zasadną, a Klient, korzystając ze swoich uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji wskaże, że wybiera zwrot pieniędzy wydanych na zakup produktu promocyjnego, wówczas Organizator zwróci Klientowi kwotę równą cenie uiszczonej przez Klienta za reklamowany produkt promocyjny, wskazanej na dowodzie zakupu (tj. cenie promocyjnej, po uwzględnieniu rabatu z tytułu udziału Klienta w Promocji).

§ 4. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez osoby składające reklamację jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 ze zm.).

2.. Zgłoszenie wskazanych powyżej danych osobowych w toku postępowania reklamacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie tych danych przez Organizatora zgodnie z przepisami ww. ustawy.

3.. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z postępowaniem reklamacyjnym dotyczącym Promocji.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Promocji wszystkim jej potencjalnym uczestnikom w Punkcie Informacji wszystkich sklepów określonych w Załączniku nr 1 oraz na stronie internetowej www.kalisz.spolem.org.pl

2. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie trwania Promocji,

z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem zmiany Regulaminu będą w pełni skuteczne i respektowane przez Organizatora. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od daty zmiany wskazanej w nowym, zmienionym Regulaminie Promocji, jednak nie wcześniej niż od momentu publicznego udostępnienia zmienionego Regulaminu w sklepach Społem PSS w Kaliszu i na stronie internetowej www.kalisz.społem.org.pl

Załącznik nr 1 – Lista sklepów
 

NR Nazwa Kod Miejscowość Ulica
1 Supermarket “Tęcza” 62-800 Kalisz 3-go Maja 1
2 Supermarket “Delta” 62-800 Kalisz Częstochowska 149
3 Supermarket “Jubilat” 62-800 Kalisz Warszawska 39
4 Supermarket “Polanka” 62-800 Kalisz Polna 14
5 Supermarket “Hanka” 62-800 Kalisz Wyszyńskiego 40 a
6 Supermarket “Majka” 62-800 Kalisz Makuszyńskiego 2
7 Supermarket “Alf” 63-460 Nowe Skalmierzyce Pl. Wolności 3
8 Supermarket “Winiarek” 62-800 Kalisz Łódzka 147
9 Supermarket nr 47 62-800 Kalisz Podmiejska 26
10 Supermarket “Piątka” 62-800 Kalisz Dobrzecka 62
11 Sklep odzieżowy nr 133 62-800 Kalisz Babina 6

 

Załącznik nr 2 – Lista produktów promocyjnych wraz z cenami

NR Nazwa Kody EAN JM Kolory Cena sklepowa Cena 50% rabatu
1 Ręcznik  Taboo 70 x 140 5905164072137 Szt. krem 74,00 zł 37,00 zł
2 Ręcznik  Taboo 70 x 140 5905164072106 Szt. beżowy 74,00 zł 37,00 zł
3 Ręcznik  Taboo 70 x 140 5905164072120 Szt. brąz 74,00 zł 37,00 zł
4 Ręcznik  Taboo 70 x 140 5905164072113 Szt. biały 74,00 zł 37,00 zł
5 Ręcznik  Taboo 70 x 140 5905164072144 Szt. stalowy 74,00 zł 37,00 zł
6 Ręcznik  Taboo 50 x 90 5905164072083 Szt. krem 35,00 zł 17,50 zł
7 Ręcznik  Taboo 50 x 90 5905164072052 Szt. beżowy 35,00 zł 17,50 zł
8 Ręcznik  Taboo 50 x 90 5905164072076 Szt. brąz 35,00 zł 17,50 zł
9 Ręcznik  Taboo 50 x 90 5905164072069 Szt. biały 35,00 zł 17,50 zł
10 Ręcznik  Taboo 50 x 90 5905164072090 Szt. stalowy 35,00 zł 17,50 zł

 
 

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ

DO 40% TANIEJ PRZY ZAKUPACH POWYŻEJ 30 ZŁ”

 

§ 1. Definicje

Akcja promocyjna - akcja promocyjna pod nazwą „DO 40% TANIEJ PRZY ZAKUPACH POWYŻEJ 30 ZŁ” prowadzona w sklepach Społem PSS w Kaliszu. (lista sklepów została wymieniona w załączniku nr 1.) w okresie 3 - 18.08.2019 r.
w ramach, której uczestnicy mogą dokonać zakupu produktów promocyjnych z rabatem po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

Organizator - nazwa firmy Społem PSS w Kaliszu

Uczestnik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art 22¹ Kodeksu Cywilnego zamierzający wziąć udział w Akcji Promocyjnej

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady udziału w Akcji Promocyjnej. Regulamin dostępny będzie w okresie trwania Akcji Promocyjnej w Siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kalisz.spolem.org.pl

Produkt Promocyjny – jeden z produktów marki Botti Electronic wymieniony w załączniku nr 2, który Uczestnik może nabyć w Sklepach Społem PSS w Kaliszu po cenie z rabatem spełniając warunki opisane w niniejszym Regulaminie. Rodzaje Produktów Promocyjnych, ich ceny, wysokość rabatu oraz ceny z rabatem określa Załącznik nr 2

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach prowadzonych przez Organizatora (lista sklepów została wymieniona w załączniku nr 1.)

2. Informacje o zasadach i szczegółach Akcji Promocyjnej będą zamieszczane w ogłoszeniach umieszczonych w specjalnie oznaczonych miejscach w Sklepach oraz na stronie internetowej Organizatora

3. Akcja Promocyjna jest przeznaczona dla klientów Sklepów Społem PSS w Kaliszu.

4. Akcja Promocyjna polega na umożliwieniu Uczestnikowi zakupu Produktu Promocyjnego z rabatem do 36% po dokonaniu zakupów za kwotę powyżej 30 zł.

5. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 3 - 18.08.2019 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów produktów objętych Akcją Promocyjną.

6. Udział w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją zasad opisanych w niniejszym regulaminie.

§ 2. Zasady Akcji Promocyjnej

1. Promocja polega na umożliwieniu Klientowi zakupu dowolnego produktu promocyjnego marki Botti Electronic spośród wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu w cenie promocyjnej, dokonując zakupu powyżej 30,00 zł.

2. Produkt promocyjny jest dopisywany na zakończenie paragonu, spełniającego warunki Akcji Promocyjnej (kwota powyżej 30 zł wyłączając artykuły promocyjne wymienione w załączniku nr 2.)

3. Z zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Promocji wyłączone są:

a) napoje alkoholowe,

b) artykuły i akcesoria tytoniowe, e-papierosy,

c) produkty lecznicze,

d) preparaty do początkowego żywienia niemowląt,

e) karty podarunkowe,

f) rachunki, doładowania, karty pre-paid,

g) usługi Lotto.

4. Organizator zastrzega, że liczba produktów promocyjnych określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu w ramach Promocji jest ograniczona, a dostępność poszczególnych rodzajów produktów promocyjnych może się różnić w poszczególnych sklepach  Społem PSS w Kaliszu.

5. W celu zakupu produktu promocyjnego marki Botti Electronic objętych niniejszą Promocją w cenie promocyjnej uwzględniającej rabat określony niniejszym Regulaminem, Klient powinien wziąć samodzielnie z oznaczonej ekspozycji objęty Promocją i wybrany przez siebie produkt marki Botti Electronic i udać się z nim do kasy.

6. Klient może dokonać zakupu dowolnej liczby produktów promocyjnych marki Botti Electronic  po cenie promocyjnej, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie.

7. Klient może dokonać zakupu w cenach nie objętych promocją.

8. Z tytułu uczestnictwa w Promocji Organizator nie pobiera od Klienta żadnych opłat lub wynagrodzenia.

9. Zwroty pełnowartościowych produktów promocyjnych marki Botti Electronic nie będą przyjmowane.

10. Organizator odpowiada za wady fizyczne lub prawne produktów promocyjnych na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2 marca 2017 r.). Organizator nie udziela żadnych dalej idących gwarancji na produkty promocyjne.

11. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

12. Organizator Promocji ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Promocji i naliczanie rabatu oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

 

§ 3. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje jakościowe produktów Botti Electronic Klient może zgłosić w miejscu zakupu na podstawie paragonu.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w okresie trwania Promocji oraz po jej zakończeniu. W reklamacji należy podać adres, na który ma zostać przesłana odpowiedź Organizatora.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych 4 czynności, czas na jej rozpatrzenie może ulec stosownemu przedłużeniu, o czym Klient zostanie pisemnie poinformowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.

4. W przypadku, gdy Organizator lub producent uzna reklamację za zasadną, a Klient, korzystając ze swoich uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji wskaże, że wybiera zwrot pieniędzy wydanych na zakup produktu promocyjnego, wówczas Organizator zwróci Klientowi kwotę równą cenie uiszczonej przez Klienta za reklamowany produkt promocyjny, wskazanej na dowodzie zakupu (tj. cenie promocyjnej, po uwzględnieniu rabatu z tytułu udziału Klienta w Promocji).

 

§ 4. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez osoby składające reklamację jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 ze zm.).

2.. Zgłoszenie wskazanych powyżej danych osobowych w toku postępowania reklamacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie tych danych przez Organizatora zgodnie z przepisami ww. ustawy.

3.. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z postępowaniem reklamacyjnym dotyczącym Promocji.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Promocji wszystkim jej potencjalnym uczestnikom w Punkcie Informacji wszystkich sklepów określonych w Załączniku nr 1 oraz na stronie internetowej www.kalisz.spolem.org.pl

2. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie trwania Promocji,

z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem zmiany Regulaminu będą w pełni skuteczne i respektowane przez Organizatora. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od daty zmiany wskazanej w nowym, zmienionym Regulaminie Promocji, jednak nie wcześniej niż od momentu publicznego udostępnienia zmienionego Regulaminu w sklepach Społem PSS w Kaliszu i na stronie internetowej www.kalisz.społem.org.pl

Załącznik nr 1 – Lista sklepów

NR

Nazwa

Kod

Miejscowość

Ulica

1

Supermarket “Tęcza”

62-800

Kalisz

3-go Maja 1

2

Supermarket “Delta”

62-800

Kalisz

Częstochowska 149

3

Supermarket “Jubilat”

62-800

Kalisz

Warszawska 39

4

Supermarket “Polanka”

62-800

Kalisz

Polna 14

5

Supermarket “Hanka”

62-800

Kalisz

Wyszyńskiego 40 a

6

Supermarket “Majka”

62-800

Kalisz

Makuszyńskiego 2

7

Supermarket “Alf”

63-460

Nowe Skalmierzyce

Pl. Wolności 3

8

Supermarket “Winiarek”

62-800

Kalisz

Łódzka 147

9

Supermarket nr 47

62-800

Kalisz

Podmiejska 26

10

Supermarket “Piątka”

62-800

Kalisz

Dobrzecka 62

11

Sklep nr 2

62-800

Kalisz

Śródmiejska 35

12

Sklep nr 7

62-800

Kalisz

Wojska Polskiego 53a

13

Sklep “Kasia”

62-800

Kalisz

Czaszkowska 1a

14

Sklep nr 63

62-800

Kalisz

Polna 33

15

Sklep “Kaliniec”

62-800

Kalisz

Serbinowska 10-12

 

Załącznik nr 2 – Lista produktów promocyjnych wraz z cenami

NR

Nazwa

Kody EAN

JM

Cena sklepowa

Cena po uwzględnieniu rabatu

1

Czajnik elektryczny Teo 0,6 L

5902719522147

Szt.

39,99 zł

29,99 zł

2

Blender Ręczny Elmas Stalowo-Pomarańczowy

5901832331186

Szt.

109,99 zł

65,99 zł

3

Blender Ręczny Elmas Stalowo-Szary

5901832331209

Szt.

109,99 zł

69,99 zł

4

Suszarka do włosów turystyczna Alice 1200W

5902719561160

Szt.

34,99 zł

24,99 zł

5

Czajnik elektryczny Leo 0,8 L silikonowy składany zielony

5902719513527

Szt.

89,99 zł

59,99 zł

6

Czajnik elektryczny Leo 0,8 L silikonowy składany niebieski

5902719513480

Szt.

89,99 zł

59,99 zł

7

Czajnik elektryczny Leo 0,8 L silikonowy składany szary

5902719513503

Szt.

89,99 zł

59,99 zł

8

Żelazko Parowe Turystyczne Tito

5901832308560

Szt.

49,99 zł

34,99 zł

9

Żelazko Parowe Turystyczne Tivoli

5901832377634

Szt.

49,99 zł

34,99 zł