Regulaminy

 

 

Regulamin usługi „zakupy na telefon” z odbiorem w sklepie

  I Postanowienia ogólne

 1. Oferta zakupów na telefon „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kaliszu przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Sprzedający – oznacza sklep „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu.
 3. Klient – oznacza osobę realizującą zakup stosownie do niniejszego regulaminu.
 4. Ceny sprzedaży są cenami brutto, z oferty sklepu, w którym zostało złożone zamówienie, są wiążące i nie podlegają negocjacji.
 5. Zamówienie realizowane są z aktualnej  oferty sklepu, w którym zostało złożone zamówienie. Oferowane produkty posiadają ważny okres przydatności do spożycia, są świeże i bez wad.
  Towarami wyłączonymi z oferty „Zakupów na telefon” są: mrożonki i lody.
 6. W przypadku niektórych produktów ważonych np.: mięso, drób, owoce i warzywa, sery, ryby  itp. – waga produktów przygotowanych dla Klienta może się różnić ±10%  w stosunku do zamówienia.
 7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość braków asortymentowych. Jednak w przypadku ich wystąpienia, proponowane będzie Klientowi, nabycie towarów podobnych lub o podobnych właściwościach.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyznaczenia dni, w których zamówienia nie będą realizowane (święta, inwentaryzacja, inne szczególne przypadki). Informacja o powyższym będzie udzielana podczas składania zamówienia.
 9. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta do celów realizacji usługi „zakupy na telefon”.
 10. Składając zamówienie przez telefon Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych przez siebie danych osobowych w zakresie umożliwiającym sprzedaż prowadzoną przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
 11. Złożenie  zamówienia przez telefon, oznacza akceptację przez Klienta  w całości postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z zawarciem  pomiędzy Sprzedającym a Klientem umowy, stosownie do ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. z późń. zm.

 


II. Składanie zamówień

 1. Klient składa zamówienie telefoniczne, z niezastrzeżonego numeru telefonu:
  - w Supermarkecie „Tęcza” , ul. 3-go Maja 1, 62 – 800 Kalisz, na numer telefonu 519 340 770.
 2. Zamówienia w zakresie zakupów można składać:
  od poniedziałku do piątku 10:00 – 18:00; sobota 8:00 -13.00:
 3. Wszelkie rozmowy są rejestrowane.
 4. W zamówieniu należy podać:
  a) listę zamawianych towarów: nazwę, producenta, (jeśli chodzi o konkretny produkt) oraz ilość;
  b) nr telefonu do kontaktu;
  c) dane osobowe Klienta: imię i nazwisko;
  d) formę płatności: gotówka, karta płatnicza, karta podarunkowa lub bon towarowy z firm: Społem Kalisz, Sodexho, Edenred, Cadhoc Cheque Dejeuner.
 5. Zamiar otrzymania faktury,  Klient zgłasza w trakcie składania zamówienia telefonicznego, podając numer NIP firmy, na który faktura będzie być wystawiona.
 6. W przypadku braku konkretnych zamówionych towarów Pracownik sprzedającego może zaproponować Klientowi nabycie towarów podobnych lub o podobnych właściwościach.
 7. O możliwości odbioru, Klient zostanie poinformowany, wiadomością sms, która zostanie wysłany na nr telefonu z którego zostało złożone zamówienie. W sms zostanie podany nr zamówienia i czas odbioru.
 8. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.
 9. Odbiór zamówionego towaru odbywa się w sklepie, w którym zamówienie zostało złożone, w dniu złożenia zamówienia.
 10. Zamówienia odbierane są przez Klienta w specjalnie  wydzielonym i oznaczonym  do tego stoisku.
 11. Klient, składając zamówienie zobowiązuje się do odbioru towaru i uiszczenia za niego zapłaty, zgodnie z rachunkiem z kasy fiskalnej, otrzymanego podczas odbioru towaru. Ceny podane na paragonie są cenami obowiązującymi w sklepie w danym dniu.
 1. Towaru powinien zostać odebrany w terminie 2 godzin od otrzymania wiadomości sms o zamówieniu gotowym do odbioru.
 2. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie odebrać towaru  o ustalonej godzinie, powinien niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z pracownikiem Sprzedającego i ustalić inną godzinę odbioru albo anulować zamówienie. W uzasadnionym przypadku Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji dalszych zamówień od tego Klienta.
 3. Po upływie w/w terminu, bez jakiejkolwiek informacji ze strony  Klienta o możliwości późniejszego odbioru towaru, usługa „zakupów na telefon” zostaje anulowana.

 

III Realizacja i odbiór

 1. Przy odbiorze zamówienia Klient podaje nr zamówienia oraz imię , nazwisko osoby, na którą zostało złożone zamówienie.
 2. W przypadku zamówienia napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych, Sprzedający ma prawo wylegitymować Klienta odbierającego zamówienie. Alkohol i wyroby tytoniowe może odebrać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku odbioru zamówienia przez osobę niepełnoletnią, papierosy i alkohol nie będą wydawane a ich wartość będzie odejmowana, od wartości całości złożonego zamówienia.
 3. Zapłata za towar odbywa się w momencie odbioru zakupów.
 4. Klient w obecności Sprzedającego  ma obowiązek sprawdzić zgodność odbieranego towaru z paragonem
  i złożonym zamówieniem pod względem ilościowym, jakościowym i zgodności  asortymentu.
 5. Towar zostaje zapakowany bezpłatnie w karton. Na życzenie Klienta, złożone podczas składania zamówienia towar jest pakowany w płatne reklamówki, torby termiczne, lub w wersji „ na prezent” .
 6. Każda transakcja dokumentowana jest paragonem fiskalnym.
 7.  Faktura VAT będzie wystawiona na żądanie Klienta.

 

 1. Reklamacje i zwroty
 1. Reklamacje konsumentów będą rozpatrywane zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r  ( Dz.U z 2000., poz. 287.).


V. Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości ew. uwag prosimy o kontakt telefoniczny 519-340-770 lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@spolem.kalisz.pl  
 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Administratorem danych osobowych jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Kaliszu, ul. św. Stanisława 2 . Dane przetwarzane w związku z zakupami „na telefon” to dane kontaktowe Klienta. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizacja zakupów „na telefon” zgodnie z RODO. Dostęp do danych będą mieć tylko upoważnieni pracownicy Administratora. Dane osobowe Klienta  będą przechowywane tylko do czasu obsługi ewentualnych roszczeń i reklamacji. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Klient uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów. Dane osobowe Kupującego nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania na ich podstawie decyzji w sposób zautomatyzowany.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( dz. UI. Z 2014.poz. 827 z późń. Zm. i i kodeks cywilny).
 3.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, które będą ogłaszane na stronie internetowej „Społem” PSS w Kaliszu: www.spolem.kalisz.pl
 4.  Usługa „Zakupy na telefon” oraz niniejszy Regulamin wchodzą w życie z dniem 18.05.2020r.

 

Regulamin

zwrotów i reklamacji towarów obowiązujący w sieci "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kaliszu

 § 1

 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki składania reklamacji dotyczących produktów i towarów zakupionych w sklepach należących do sieci "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kaliszu ul. Św. Stanisława 2. 

 

 § 2

 

 1. Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Kaliszu informuje, iż nie przyjmuje się zwrotów towarów. 
 2. Dopuszcza się, w terminie 7 dni od dnia zakupu, wymianę towaru, w sklepie w którym dokonano zakupu, pod warunkiem, że towar posiada oryginalne metki, jest w stanie nienaruszonym, nie posiada oznak użytkowania, jest w oryginalnym opakowaniu w którym został sprzedany, a klient posiada dokument potwierdzający dokonanie zakupu (paragon, wydruk z terminala, wyciąg z rachunku bankowego, itp.). Wymiana jest możliwa na towar tego samego rodzaju i gatunku.
   

§ 3

 

Wymianie nie podlegają następujące towary: art. spożywcze, alkohol, wyroby tytoniowe, farmaceutyki, bielizna, rajstopy, skarpety, stroje kąpielowe, kwiaty, środki higieny osobistej, kosmetyki, chemia gospodarcza, doładowania telefoniczne, prasa, zakłady lotto, karty podarunkowe.

 

§ 4

 

Brak uprawnienia do zwrotu towaru pełnowartościowego nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta dotyczących rękojmi wynikających z Kodeksu Cywilnego.

 

§ 5

 

Reklamację z tytułu wady towaru, składa się u sprzedawcy – w sklepie w którym towar został zakupiony. Klient ma obowiązek przedstawić dowód dokonania zakupu w danym sklepie, oraz dostarczyć wadliwy towar. 


§ 6

 

Sprzedawca, ma obowiązek odnieść się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następującego po dniu, w którym konsument złożył żądanie wymiany rzeczy, żądanie usunięcia wady lub złożył oświadczenie o obniżeniu ceny zawierające kwotę obniżenia ceny. Nieudzielenie odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.

 

§ 7

 

 1. Reklamacje na podstawie gwarancji mogą być składane u gwaranta lub w sklepie, w terminie wskazanym w dokumencie gwarancyjnym.
 2. W przypadku reklamowania towaru wadliwego na podstawie gwarancji to gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

REGULAMIN KONKURSU „BAW SIĘ FEST - PSS KALISZ”
(dalej: Regulamin)
I.podstawowe ZASADY

A.W konkursie nagrodzimy uczestników, którzy prześlą najciekawsze, najbardziej kreatywne i nowatorskie odpowiedzi na zadanie: „Napisz, dlaczego to Ty musisz zgarnąć bilety na FEST Festival.”.

B.Konkurs trwa w dniach od 7 lipca 2023 r. do 27 lipca 2023 r. – jest to okres, w którym należy:

1)kupić w sklepie stacjonarnym „PSS Kalisz” jednorazowo (tj. w ramach jednej transakcji, na jednym paragonie fiskalnym) 3 napoje Coca-Cola (w tym minimum jeden wariant Zero) i zachować oryginalny paragon fiskalny oraz

 1. zgłosić się do konkursu wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.bawsiefest.pl. W ramach formularza zgłoszeniowego należy podać dane osobowe oraz swoją propozycję odpowiedzi na zadanie konkursowe.

C.Do wygrania w konkursie są podwójne karnety na FEST Festival.

D.Zwycięzców konkursu wybierzemy i poinformujemy o wygranej do dnia 31 lipca 2023 r. Zwycięzcy otrzymają wiadomość SMS z informacją o wygranej.

E.Organizatorem konkursu jest agencja Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góralskiej 3, 60-623 Poznań, kontakt: +48 61 869 04 30, uwagi.promocje@albedomarketing.pl (dalej: Organizator).

F.Organizator działa na zlecenie Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury 16 (dalej: CCHBC).

II.szczegółowe ZASADY

Poniżej można zapoznać się ze szczegółowymi zasadami konkursu „Baw się FEST - PSS Kalisz” (dalej: Konkurs). Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału, specyfikacja nagród, procedura wyboru zwycięzców oraz postępowanie reklamacyjne, jak również zasady przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją Konkursu.

1.KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE

1.1.Udział w Konkursie może wziąć pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych i zamieszkała w Polsce, która dokonuje zakupu produktów objętych Konkursem w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) (dalej: Uczestnik).

1.2.W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie organów oraz osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy prawnej) przez: Organizatora oraz Coca-Cola HBC, a także członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby powinowate w tym samym stopniu, co wymienieni powyżej krewni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami wskazanymi w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

2.JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU – ZASADY UDZIAŁU

2.1.W Konkursie premiowany jest zakup produktów Coca-Cola: Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Coca Cola Zero Zero, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Lime we wszystkich dostępnych pojemnościach. (dalej: Produkty promocyjne).

2.2.Konkurs przeprowadzany jest na terenie Polski. W Konkursie pod uwagę brane są wyłącznie zakupy Produktów promocyjnych dokonane w sklepach stacjonarnych sieci „PSS Kalisz”.

2.3.Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od 7 lipca 2023 r. do 27 lipca 2023 r. (dalej: okres trwania Konkursu) spełnić łącznie następujące warunki:

2.3.1.zakupić jednorazowo (tj. w ramach jednej transakcji, na jednym paragonie fiskalnym) 3 napoje Coca-Cola (w tym minimum jeden wariant Zero) i zachować oryginalny paragon fiskalny a następnie,
2.3.2.zgłosić się do Konkursu wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej www.bawsiefest.pl (dalej: strona internetowa Konkursu).

2.4.Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy do Konkursu (dalej: Formularz zgłoszeniowy) wymaga:

2.4.1.wyboru z rozwijanej listy nazwy sieci sklepów, w którym zakupione zostały produkty
2.4.2.podania Imienia i nazwiska Uczestnika,
2.4.3.podania numeru telefonu Uczestnika,
2.4.4.podania adresu e-mail Uczestnika
2.4.5.podania numeru paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktów promocyjnych – jest to numer, który znajduje się w górnej części paragonu fiskalnego, nad listą produktów i na wysokości daty wystawienia paragonu fiskalnego. Załącznik nr 1 do Regulaminu zawiera wizualizację przykładowego paragonu fiskalnego, na której zaznaczono elipsą jego numer w rozumieniu Regulaminu,
2.4.6.podania własnej propozycji odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Napisz dlaczego to Ty musisz zgarnąć bilety na FEST Festival.” (dalej: Odpowiedź konkursowa), z zastrzeżeniem, że maksymalna długość Odpowiedzi konkursowej może wynieść 500 znaków (włącznie ze spacjami i znakami specjalnymi),
2.4.7.zaznaczenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz akceptacją jego treści,
2.4.8.dokonania prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez Organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA, celem którego jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność wykonania zadania, np. konieczność zaznaczenia pola kontrolnego i/lub przepisanie kodu z obrazka wskazanego na stronie internetowej konkursu i/lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka/ obrazków),
2.4.9.kliknięcia przycisku „Wyślij zgłoszenie” potwierdzającego przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora.

2.5.Zgłoszenie w Konkursie (Odpowiedź konkursowa):

2.5.1.powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, a więc m.in. nie mogą być wytworzone przez oprogramowanie służące do generowania tekstu podobnego do tworzonego przez człowieka, oparte na rozwiązaniach tzw. sztucznej inteligencji (AI) i głębokiego uczenia maszynowego (deep learning);
2.5.2.nie może zawierać treści obraźliwych, rasistowskich, wulgaryzmów;
2.5.3.nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów trzecich lub konkurencyjnych wobec Coca-Cola HBC;
2.5.4.nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich;
2.5.5.nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu, jak również przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, powszechnie uznanych norm społecznych.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie Odpowiedzi konkursowych niespełniających wszystkich ww. warunków.

2.6.Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że:

2.6.1.zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2.6.2.jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które mogły powstać w związku ze zgłoszeniem jego Odpowiedzi konkursowej(-wych), a utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

2.7.W przypadku błędnego wypełnienia Formularza zgłoszeniowego (np. niewypełnienia wszystkich wymaganych) Uczestnikowi zostanie wyświetlona informacja o powstałych błędach i możliwości ich poprawy, przy czym przesłanie prawidłowego (poprawionego) zgłoszenia do Konkursu jest możliwe tylko w okresie jego trwania.

2.8.W odpowiedzi na prawidłowo przesłany Formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Konkursu zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem, że zgłoszenie zostało przyjęte do Konkursu i przekazane do weryfikacji Organizatora. W przypadku, gdyby taki komunikat się nie wyświetlił, wówczas Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem pod adresem uwagi.promocje@albedomarketing.pl (w temacie maila: „Konkurs – Baw się FEST - PSS Kalisz”), gdyż może to oznaczać, że wystąpił błąd techniczny i zgłoszenie nie zostało zarejestrowane przez serwer teleinformatyczny wykorzystywany przez Organizatora do zbierania zgłoszeń.

2.9.Dowodem zakupu potwierdzającym zakup Produktów promocyjnych i uprawniającym do wzięcia udziału w Konkursie jest oryginalny paragon fiskalny. Nie będą akceptowane inne dowody zakupu, np. faktury VAT wystawione osobie dokonującej zakupu w związku i na cele prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, potwierdzenia dokonania płatności kartą, wyciągi z bankowości elektronicznej itp.

2.10.Data i godzina zakupu Produktów promocyjnych widniejąca na paragonie fiskalnym musi być wcześniejsza niż data wysłania zgłoszenia w Konkursie (Formularza zgłoszeniowego). Wszelkie zgłoszenia dokonane przed lub po upływie okresu trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.

2.11.Jeden Dowód zakupu, bez względu na ilość jednorazowo zakupionych Produktów promocyjnych (w tym zwłaszcza ich pełną wielokrotność, np. 6, 9 sztuk itd.) upoważnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia. Każdy prawidłowo przesłany Formularz zgłoszeniowy to jedno zgłoszenie w Konkursie.

2.12.Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie pod warunkiem, że dla każdego zgłoszenia spełni odrębnie wszystkie warunki określone w Regulaminie (w tym zwłaszcza zgłosi się na podstawie odrębnego paragonu fiskalnego i z podaniem innej Odpowiedzi konkursowej).

2.13.Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z jednego numeru telefonu. W ramach udziału w Konkursie z jednego, tego samego numeru telefonu nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Jako numer telefonu właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer telefonu, który Uczestnik podał w swoim pierwszym wysłanym Formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego Uczestnika z podaniem innego numeru telefonu lub zgłoszenie udziału przez dwóch lub więcej Uczestników z wykorzystaniem tego samego numeru telefonu, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i może być podstawą wykluczenia danej osoby lub osób z udziału w Konkursie i pozbawienia jej/ich prawa do nagrody.

3.CO MOŻNA WYGRAĆ W KONKURSIE?

3.1.Do wygrania w Konkursie są następujące nagrody:

3.1.1.5 (słownie: pięć) nagród głównych, z których każdą z nich stanowi zestaw dwóch karnetów o łącznej wartości 1678,00 zł (słownie: tysiąc sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) na FEST Festival (dalej: Nagroda główna);

3.2.Przy realizacji Nagrody głównej obowiązuje regulamin imprezy znajdujący się na stronie https://festfestival.pl/regulamin/. Zwycięzca zobowiązany jest zapoznać się z tymi informacjami przed rozpoczęciem skorzystania z Narody głównej. Nagroda główna obejmuje Karnet 4-dniowy. Ważny w dniach 9-12 sierpnia 2023 r. + Extra Day 13.08.2023 r. Karnet nie obejmuje pobytu na polu namiotowym festiwalu.

4.W JAKI SPOSÓB WYŁONIMY ZWYCIĘZCÓW I WYDAMY NAGRODY?

4.1.Zwycięzców Konkursu wyłoni jury powołane przez Organizatora i składające się z przedstawicieli Coca-Cola HBC oraz Organizatora (dalej: Jury). Jury dokona wyboru zwycięzców według własnego uznania, biorąc zwłaszcza pod uwagę kryteria określone w pkt A Regulaminu.

4.2.Jeden dzień od zakończenia okresu trwania Konkursu Jury wyłoni spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych zgłoszeń 5 najlepszych (Odpowiedzi konkursowych), których autorzy otrzymają Nagrodę główną.

4.3.Bez względu na łączną liczbę przesłanych w Konkursie zgłoszeń, jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę główną.

4.4.W przypadku, gdy spośród przesłanych w Konkursie zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania w Konkursie nagród (np. z uwagi na zbyt niską liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w pkt A Regulaminu), może zostać przyznana niższa liczba nagród.

4.5.W terminie 3 dni kalendarzowych od daty wyłonienia zwycięzców Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej kontaktując się z nimi na numer telefonu, który podali w Formularzu zgłoszeniowym. Kontakt nastąpi w formie wiadomości SMS. W związku z powyższym, Uczestnicy powinni utrzymywać w zasięgu sieci telefonicznej numer telefonu, z którego dokonali zgłoszenia w Konkursie. W treści wiadomości SMS zwycięzcom zostaną przekazane informacje o terminie i sposobie spełnienia warunków formalnych do wydania nagrody, w tym zwłaszcza numer paragonu fiskalnego podany w zwycięskim zgłoszeniu.

4.6.W nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o wygranej (otrzymania SMS z informacją o wygranej) zwycięzcy zobowiązani są przekazać Organizatorowi dane osobowe niezbędne do wydania nagrody. W tym celu zobowiązani są wejść na stronę internetową www.wyniki.albedomarketing.pl, wybrać z rozwijalnej listy dostępnych akcji promocyjnych Konkurs („Baw się FEST - PSS Kalisz”) oraz uzupełnić wymagane pola (numer telefonu podany w Formularzu zgłoszeniowym oraz numer paragonu fiskalnego, który został podany w wiadomości SMS z informacją o wygranej). Następnie wybrać formularz zwycięzcy dedykowany dla Nagrody głównej,  oraz wypełnić go i wysłać. Zwycięzcy zobowiązani są ponadto przesłać za pośrednictwem formularza zwycięzcy czytelne zdjęcie lub skan paragonu fiskalnego będącego podstawą dokonania zwycięskiego zgłoszenia do Konkursu.

4.7.Prawidłowo wypełniony formularz zwycięzcy wymaga podania następujących informacji:

4.7.1.danych osobowych niezbędnych do wysyłki nagrody:
4.7.2.imię i nazwisko oraz adres e-mail zwycięzcy,
4.7.3.numer telefonu – ten sam, który zwycięzca podał w Formularzu zgłoszeniowym,
4.7.4.załączenia zdjęcia/skanu paragonu fiskalnego, którego numer jest zgodny z numerem paragonu podanym w zwycięskim zgłoszeniu (i przesłanym w wiadomości SMS z informacją o wygranej),
4.7.5.oraz zaznaczenia oświadczenia o następującej treści:

„Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią oraz nie jestem członkiem organu ani pracownikiem (niezależnie od podstawy zatrudnienia) Albedo Marketing sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ani też członkiem rodziny ww. osób w rozumieniu pkt 1.2. regulaminu Konkursu. Potwierdzam również, że przed przystąpieniem do Konkursu zapoznałam/-łem się z jego regulaminem oraz że jestem autorką/em wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczących treści zgłoszonych przeze mnie w Konkursie. Utwory te są wynikiem mojej osobistej twórczości. Utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich, a moje autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Potwierdzam również, że z chwilą otrzymania nagrody w Konkursie udzielam Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z mojego nagrodzonego Zgłoszenia na warunkach określonych w pkt 7. regulaminu Konkursu.”,

4.7.6.oraz kliknąć odpowiedni przycisk potwierdzający przesłanie formularza zwycięzcy do Organizatora.

4.8.Skan lub zdjęcie paragonu fiskalnego, o którym mowa w pkt 4.7.3. Regulaminu powinny spełniać następujące wymagania:

4.8.1.muszą być czytelne i wykonane w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości co do swojej autentyczności (nie mogą być przerabiane ani modyfikowane przy użyciu jakiegokolwiek programu komputerowego, w tym zwłaszcza służącego do obróbki graficznej zdjęć);
4.8.2.muszą być wyraźnie widoczne w szczególności następujące informacje: data i miejsce dokonania zakupu, numer paragonu oraz słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, że zakupione zostały Produkty promocyjne (3 produkty, w tym minimum jeden wariant Zero),
4.8.3.maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem nie może przekraczać 5 MB.

4.9.Zwycięzca, który nie spełni ww. obowiązków dla wygranej nagrody we wskazanym terminie traci prawo do jej odebrania. Dla każdej nagrody przyznanej w Konkursie Uczestnik powinien wypełnić i przesłać osobny formularz zwycięzcy.

4.10.Po poprawnym wysłaniu formularza zwycięzcy i przyjęciu go przez Organizatora na stronie z formularzem dla zwycięzców Konkursu pojawi się komunikat: „Dziękujemy za przesłanie formularza. Po pozytywnej weryfikacji formularza nagroda zostanie do Ciebie wysłana zgodnie z regulaminem konkursu”. W przypadku braku powyższego komunikatu zwycięzca powinien zgłosić ten fakt do Organizatora niezwłocznie, najpóźniej kolejnego dnia roboczego pod numer telefonu +48 61 869 04 30 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), gdyż może to oznaczać, że dane podane w formularzu nie zostały poprawnie zapisane w systemie teleinformatycznym Organizatora.

4.11.Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do przesłania oryginału paragonu fiskalnego będącego podstawą nagrodzonego zgłoszenia w przypadku, gdyby jego zdjęcie lub skan były nieczytelne, a przez to nie było możliwe potwierdzenie zrealizowania warunku zakupowego w Konkursie. Jeśli zwycięzca nie prześle na wezwanie Organizatora w terminie 3 dni kalendarzowych (decyduje data doręczenia do Organizatora) oryginału paragonu fisklanego, wówczas Organizator może odmówić przyznania mu nagrody z uwagi na brak możliwości zweryfikowania, czy spełnił on wszystkie warunki do jej otrzymania. W takiej sytuacji prawo do nagrody przechodzi na zwycięzcę rezerwowego (jeśli został wybrany) albo nagroda pozostaje własnością Organizatora.

4.12.Wyniki Konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej Konkursu po potwierdzeniu uprawnień zwycięzców do ich otrzymania, tj. najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2023 r. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje poprzez podanie imienia i pierwszej litery nazwiska zwycięzców poszczególnych nagród.

4.13.Wszystkie Nagrody w Konkursie zostaną wydane najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2023 r. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem adresów e-mail podanych w formularzach zwycięzcy.

4.14.Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego, jak również zastrzeżenia odmiennego sposobu ich wydania.

5.REKLAMACJE

5.1.Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje do Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, nie później niż do dnia 11 sierpnia 2023 r. (decyduje data doręczenia do Organizatora).

5.2.Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora: Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań w temacie podając: „Reklamacja – Baw się FEST - PSS Kalisz” lub mailowo na adres uwagi.promocje@albedomarketing.pl. (w temacie maila: Reklamacja – Baw się FEST - PSS Kalisz).

5.3.Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny (w przypadku, gdy reklamacja została wysłana listem poleconym), numer telefonu podany w Formularzu zgłoszeniowym, wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

5.4.Decyzja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie wysłana do Uczestnika w terminie 7 dni od daty doręczenia reklamacji do Organizatora w analogiczny sposób, w jaki zostało przesłane zgłoszenie reklamacyjne.

5.5.Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

6.PODATEK OD NAGRÓD

Zwycięzcy nie są zobowiązani do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych w związku z otrzymaniem nagród w Konkursie, ponieważ wraz z każdą nagrodą zostaje przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od wygranej w Konkursie, obliczona według wzoru [Wartość nagrody * 10/9 – Wartość nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7.LICENCJA DO NAGRODZONYCH ZGŁOSZEŃ

7.1.Zwycięzca Konkursu udziela Organizatorowi w zamian za przyznaną nagrodę(-y) niewyłącznej licencji na wykorzystanie nagrodzonej w Konkursie Odpowiedzi konkursowej(-owych) jako utworów w celu prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych, w tym zwłaszcza działań promocyjnych na rzecz Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o., na następujących polach eksploatacji:

7.1.1.utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
7.1.2.zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
7.1.3.rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 7.1.1.-7.1.2. Regulaminu – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych, w mediach społecznościowych Organizatora oraz Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.;
7.1.4.wykorzystanie w utworach multimedialnych;
7.1.5.sporządzanie wersji obcojęzycznych utworu;
7.1.6.wykorzystanie utworu w całości lub jego fragmentów;
7.1.7.wykorzystanie dla celów związanych z innymi przejawami działalności gospodarczej Organizatora.

7.2.Licencja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych, na okres 3 lat. Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg począwszy od dnia wydania zwycięzcy nagrody w Konkursie.

7.3.Organizator uprawniony jest do udzielenia sublicencji na warunkach określonych w pkt 7 Regulaminu.

7.4.Ponadto, zwycięzca uprawnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Odpowiedzi konkursowej (utworu), w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo, zwycięzca zezwala na nieoznaczanie utworu swoim imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie go anonimowo.

7.5.W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszeniem jej ewentualnych praw do Odpowiedzi konkursowej, zwycięzca zobowiązuję się do ich pełnego zaspokojenia i zwolnienia Organizatora w tym zakresie. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, zwycięzca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie po stronie pozwanego i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Organizatora z udziału w sprawie.

8.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1.Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

8.2.Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Laureatów Konkursu jest Organizator – Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60- 623 Poznań (kontakt: dane@albedomarketing.pl).
W Albedo Marketing sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych – jest nim Robert Stupczyński. Adres kontaktowy do Inspektora to iod@albedomarketing.pl.

8.3.Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym zebrania zgłoszeń oraz ich analizy, wyłonienia zwycięzców, wydania nagród, rozliczenia należności podatkowych od nagród, a także rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8.4.Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania w określonych sytuacjach, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także do złożenia skargi na przetwarzanie danych.

8.5.Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu przez znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

9.WAŻNE ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.Uczestnik, który przesłał więcej niż jedno zgłoszenie w Konkursie może zostać zobligowany do przesłania wszystkich oryginalnych paragonów fiskalnych odpowiadających ilości dokonanych zgłoszeń. Uczestnik, który nie będzie w stanie przesłać oryginalnych paragonów fiskalnych odpowiadających ilości dokonanych Zgłoszeń zostanie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczony z Konkursu.

9.2.Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie i w tym celu powinien przesłać na adres Organizatora – Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań własnoręcznie podpisane oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie lub skan/czytelne zdjęcie takiego oświadczenia wysłać na adres e-mail Organizatora: uwagi.promocje@albedomarketing.pl w temacie podając: „Rezygnacja – Baw się FEST - PSS Kalisz”.

9.3.Organizator ma prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych, przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym pozbawieniem go prawa do nagród(-y).

9.4.W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy w szczególności:

9.4.1.biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych lub danych innej osoby;
9.4.2.prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy Organizatora, Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. lub osób trzecich,
9.4.3.prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń zasad funkcjonowania Konkursu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego potwierdzającego ww. przypuszczenie.

Na czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego dalszy udział Uczestnika w Konkursie zostaje zawieszony.

9.5.W przypadku, gdy Uczestnicy zgłoszą takie same lub istotnie podobne Odpowiedzi konkursowe, które mogłyby zostać wybrane jako zwycięskie, nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, którego zgłoszenie zostało wcześniej nadesłane do Organizatora. Nie wyklucza to jednak prawa Uczestnika, któremu nie przyznano nagrody do dochodzenia autorstwa swojego zgłoszenia (Odpowiedzi konkursowej) przeciw drugiemu Uczestnikowi na drodze sądowej.

9.6.Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora oraz Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych w pkt 2.6. Regulaminu i zobowiązany jest zwolnić Organizatora oraz Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw, a także naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora oraz Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. w związku z takimi roszczeniami osób trzecich.

9.7.Nagrody nieodebrane w terminie z winy zwycięzców oraz nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora.

9.8.Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

9.9.Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

9.10.Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.

9.11.Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

9.12.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez informację opublikowaną na stronie internetowej Konkursu oraz wiadomość SMS wysłaną do każdego Uczestnika na numer telefonu podany przez niego w Formularzu zgłoszeniowym.

9.13.Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

9.14.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

ZAŁĄCZNIK NR 1

NUMER PARAGONU FISKALNEGO – WIZUALIZACJA


ZAŁĄCZNIK NR 2

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PRZEPROWADZANIU KONKURSU

„Baw się FEST - PSS Kalisz”

(dalej: Konkurs)

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Laureatów Konkursu przetwarzanych w związku z zorganizowaniem Konkursu i realizowaniem postanowień Regulaminu, co obejmuje: prowadzenie postępowania reklamacyjnego, realizowanie obowiązków prawnych związanych z wydaniem nagród (np. prowadzenie ewidencji wydanych nagród, wydanie zaświadczeń o wygranej), jak również realizowanie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest jej organizator – Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań.

Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Organizatora („Albedo Marketing”) lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Moje Dane Osobowe” lub na adres e-mail: dane@albedomarketing.pl.

 1. W Albedo Marketing Sp. z o.o. powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych – jest nim Robert Stupczyński. Adres kontaktowy do naszego Inspektora to: iod@albedomarketing.pl.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest wykonanie umowy o udział w Konkursie, której stroną jest Uczestnik.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odbiorcami danych są następujące kategorie podmiotów: podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Konkurs i wydaje przewidziane w nim nagrody, np. firmy kurierskie, banki realizujące zlecenia przelewów nagród pieniężnych, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne, itp. Dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą zostać również przekazane Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.

Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem, tj. 6 miesięcy od dnia wymagalności roszczenia. W przypadku zgłoszenia roszczenia przez Uczestnika, okres przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.

Dane osobowe Laureatów przechowywane będą dodatkowo przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej). W przypadkach, w których dane przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od administratora danych przepisy.

 1. Prawo ochrony danych osobowych daje szereg praw, z których można skorzystać w dowolnej chwili. Prawa te obejmują:
 1. zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane te przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych
 2. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
 3. prawo do poprawiania danych
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do żądania usunięcia danych
 6. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez kontakt z administratorem danych: Albedo Marketing Sp. z o.o. – poprzez e-mail na adres: dane@albedomarketing.pl lub iod@albedomarketing.pl lub poprzez list na adres „Albedo Marketing”, ul. Góralska 3, 60- 623 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

 1. Jeżeli dojdzie do naruszenia reguł przetwarzania danych osobowych, istnieje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające prawa lub wolności oraz czego domaga się skarżący.
 2. Przy prowadzeniu naszej strony korzystamy z narzędzi dostarczanych przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z naszych dostawców usług mogą przechowywać Twoje dane poza ww. terytorium (np. Google, LLC oraz Facebook Ireland Limited). Ilekroć mogłoby dochodzić do przekazywania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, odbywa się to wyłącznie w ramach obowiązujących procedur zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator danych zapewnia odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez administratora danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.