Regulaminy

 

 

Regulamin usługi „zakupy na telefon” z odbiorem w sklepie

  I Postanowienia ogólne

 1. Oferta zakupów na telefon „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kaliszu przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Sprzedający – oznacza sklep „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu.
 3. Klient – oznacza osobę realizującą zakup stosownie do niniejszego regulaminu.
 4. Ceny sprzedaży są cenami brutto, z oferty sklepu, w którym zostało złożone zamówienie, są wiążące i nie podlegają negocjacji.
 5. Zamówienie realizowane są z aktualnej  oferty sklepu, w którym zostało złożone zamówienie. Oferowane produkty posiadają ważny okres przydatności do spożycia, są świeże i bez wad.
  Towarami wyłączonymi z oferty „Zakupów na telefon” są: mrożonki i lody.
 6. W przypadku niektórych produktów ważonych np.: mięso, drób, owoce i warzywa, sery, ryby  itp. – waga produktów przygotowanych dla Klienta może się różnić ±10%  w stosunku do zamówienia.
 7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość braków asortymentowych. Jednak w przypadku ich wystąpienia, proponowane będzie Klientowi, nabycie towarów podobnych lub o podobnych właściwościach.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyznaczenia dni, w których zamówienia nie będą realizowane (święta, inwentaryzacja, inne szczególne przypadki). Informacja o powyższym będzie udzielana podczas składania zamówienia.
 9. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta do celów realizacji usługi „zakupy na telefon”.
 10. Składając zamówienie przez telefon Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych przez siebie danych osobowych w zakresie umożliwiającym sprzedaż prowadzoną przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
 11. Złożenie  zamówienia przez telefon, oznacza akceptację przez Klienta  w całości postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z zawarciem  pomiędzy Sprzedającym a Klientem umowy, stosownie do ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. z późń. zm.

 


II. Składanie zamówień

 1. Klient składa zamówienie telefoniczne, z niezastrzeżonego numeru telefonu:
  - w Supermarkecie „Tęcza” , ul. 3-go Maja 1, 62 – 800 Kalisz, na numer telefonu 519 340 770.
 2. Zamówienia w zakresie zakupów można składać:
  od poniedziałku do piątku 10:00 – 18:00; sobota 8:00 -13.00:
 3. Wszelkie rozmowy są rejestrowane.
 4. W zamówieniu należy podać:
  a) listę zamawianych towarów: nazwę, producenta, (jeśli chodzi o konkretny produkt) oraz ilość;
  b) nr telefonu do kontaktu;
  c) dane osobowe Klienta: imię i nazwisko;
  d) formę płatności: gotówka, karta płatnicza, karta podarunkowa lub bon towarowy z firm: Społem Kalisz, Sodexho, Edenred, Cadhoc Cheque Dejeuner.
 5. Zamiar otrzymania faktury,  Klient zgłasza w trakcie składania zamówienia telefonicznego, podając numer NIP firmy, na który faktura będzie być wystawiona.
 6. W przypadku braku konkretnych zamówionych towarów Pracownik sprzedającego może zaproponować Klientowi nabycie towarów podobnych lub o podobnych właściwościach.
 7. O możliwości odbioru, Klient zostanie poinformowany, wiadomością sms, która zostanie wysłany na nr telefonu z którego zostało złożone zamówienie. W sms zostanie podany nr zamówienia i czas odbioru.
 8. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.
 9. Odbiór zamówionego towaru odbywa się w sklepie, w którym zamówienie zostało złożone, w dniu złożenia zamówienia.
 10. Zamówienia odbierane są przez Klienta w specjalnie  wydzielonym i oznaczonym  do tego stoisku.
 11. Klient, składając zamówienie zobowiązuje się do odbioru towaru i uiszczenia za niego zapłaty, zgodnie z rachunkiem z kasy fiskalnej, otrzymanego podczas odbioru towaru. Ceny podane na paragonie są cenami obowiązującymi w sklepie w danym dniu.
 1. Towaru powinien zostać odebrany w terminie 2 godzin od otrzymania wiadomości sms o zamówieniu gotowym do odbioru.
 2. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie odebrać towaru  o ustalonej godzinie, powinien niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z pracownikiem Sprzedającego i ustalić inną godzinę odbioru albo anulować zamówienie. W uzasadnionym przypadku Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji dalszych zamówień od tego Klienta.
 3. Po upływie w/w terminu, bez jakiejkolwiek informacji ze strony  Klienta o możliwości późniejszego odbioru towaru, usługa „zakupów na telefon” zostaje anulowana.

 

III Realizacja i odbiór

 1. Przy odbiorze zamówienia Klient podaje nr zamówienia oraz imię , nazwisko osoby, na którą zostało złożone zamówienie.
 2. W przypadku zamówienia napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych, Sprzedający ma prawo wylegitymować Klienta odbierającego zamówienie. Alkohol i wyroby tytoniowe może odebrać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku odbioru zamówienia przez osobę niepełnoletnią, papierosy i alkohol nie będą wydawane a ich wartość będzie odejmowana, od wartości całości złożonego zamówienia.
 3. Zapłata za towar odbywa się w momencie odbioru zakupów.
 4. Klient w obecności Sprzedającego  ma obowiązek sprawdzić zgodność odbieranego towaru z paragonem
  i złożonym zamówieniem pod względem ilościowym, jakościowym i zgodności  asortymentu.
 5. Towar zostaje zapakowany bezpłatnie w karton. Na życzenie Klienta, złożone podczas składania zamówienia towar jest pakowany w płatne reklamówki, torby termiczne, lub w wersji „ na prezent” .
 6. Każda transakcja dokumentowana jest paragonem fiskalnym.
 7.  Faktura VAT będzie wystawiona na żądanie Klienta.

 

 1. Reklamacje i zwroty
 1. Reklamacje konsumentów będą rozpatrywane zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r  ( Dz.U z 2000., poz. 287.).


V. Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości ew. uwag prosimy o kontakt telefoniczny 519-340-770 lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@spolem.kalisz.pl  
 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Administratorem danych osobowych jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Kaliszu, ul. św. Stanisława 2 . Dane przetwarzane w związku z zakupami „na telefon” to dane kontaktowe Klienta. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizacja zakupów „na telefon” zgodnie z RODO. Dostęp do danych będą mieć tylko upoważnieni pracownicy Administratora. Dane osobowe Klienta  będą przechowywane tylko do czasu obsługi ewentualnych roszczeń i reklamacji. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Klient uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów. Dane osobowe Kupującego nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania na ich podstawie decyzji w sposób zautomatyzowany.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( dz. UI. Z 2014.poz. 827 z późń. Zm. i i kodeks cywilny).
 3.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, które będą ogłaszane na stronie internetowej „Społem” PSS w Kaliszu: www.spolem.kalisz.pl
 4.  Usługa „Zakupy na telefon” oraz niniejszy Regulamin wchodzą w życie z dniem 18.05.2020r.

 

Regulamin

zwrotów i reklamacji towarów obowiązujący w sieci "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kaliszu

 § 1

 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki składania reklamacji dotyczących produktów i towarów zakupionych w sklepach należących do sieci "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kaliszu ul. Św. Stanisława 2. 

 

 § 2

 

 1. Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Kaliszu informuje, iż nie przyjmuje się zwrotów towarów. 
 2. Dopuszcza się, w terminie 7 dni od dnia zakupu, wymianę towaru, w sklepie w którym dokonano zakupu, pod warunkiem, że towar posiada oryginalne metki, jest w stanie nienaruszonym, nie posiada oznak użytkowania, jest w oryginalnym opakowaniu w którym został sprzedany, a klient posiada dokument potwierdzający dokonanie zakupu (paragon, wydruk z terminala, wyciąg z rachunku bankowego, itp.). Wymiana jest możliwa na towar tego samego rodzaju i gatunku.
   

§ 3

 

Wymianie nie podlegają następujące towary: art. spożywcze, alkohol, wyroby tytoniowe, farmaceutyki, bielizna, rajstopy, skarpety, stroje kąpielowe, kwiaty, środki higieny osobistej, kosmetyki, chemia gospodarcza, doładowania telefoniczne, prasa, zakłady lotto, karty podarunkowe.

 

§ 4

 

Brak uprawnienia do zwrotu towaru pełnowartościowego nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta dotyczących rękojmi wynikających z Kodeksu Cywilnego.

 

§ 5

 

Reklamację z tytułu wady towaru, składa się u sprzedawcy – w sklepie w którym towar został zakupiony. Klient ma obowiązek przedstawić dowód dokonania zakupu w danym sklepie, oraz dostarczyć wadliwy towar. 


§ 6

 

Sprzedawca, ma obowiązek odnieść się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następującego po dniu, w którym konsument złożył żądanie wymiany rzeczy, żądanie usunięcia wady lub złożył oświadczenie o obniżeniu ceny zawierające kwotę obniżenia ceny. Nieudzielenie odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.

 

§ 7

 

 1. Reklamacje na podstawie gwarancji mogą być składane u gwaranta lub w sklepie, w terminie wskazanym w dokumencie gwarancyjnym.
 2. W przypadku reklamowania towaru wadliwego na podstawie gwarancji to gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji.