Regulaminy

 

 

Regulamin usługi „zakupy na telefon” z odbiorem w sklepie

  I Postanowienia ogólne

 1. Oferta zakupów na telefon „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kaliszu przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Sprzedający – oznacza sklep „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu.
 3. Klient – oznacza osobę realizującą zakup stosownie do niniejszego regulaminu.
 4. Ceny sprzedaży są cenami brutto, z oferty sklepu, w którym zostało złożone zamówienie, są wiążące i nie podlegają negocjacji.
 5. Zamówienie realizowane są z aktualnej  oferty sklepu, w którym zostało złożone zamówienie. Oferowane produkty posiadają ważny okres przydatności do spożycia, są świeże i bez wad.
  Towarami wyłączonymi z oferty „Zakupów na telefon” są: mrożonki i lody.
 6. W przypadku niektórych produktów ważonych np.: mięso, drób, owoce i warzywa, sery, ryby  itp. – waga produktów przygotowanych dla Klienta może się różnić ±10%  w stosunku do zamówienia.
 7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość braków asortymentowych. Jednak w przypadku ich wystąpienia, proponowane będzie Klientowi, nabycie towarów podobnych lub o podobnych właściwościach.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyznaczenia dni, w których zamówienia nie będą realizowane (święta, inwentaryzacja, inne szczególne przypadki). Informacja o powyższym będzie udzielana podczas składania zamówienia.
 9. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta do celów realizacji usługi „zakupy na telefon”.
 10. Składając zamówienie przez telefon Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych przez siebie danych osobowych w zakresie umożliwiającym sprzedaż prowadzoną przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
 11. Złożenie  zamówienia przez telefon, oznacza akceptację przez Klienta  w całości postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z zawarciem  pomiędzy Sprzedającym a Klientem umowy, stosownie do ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. z późń. zm.

 


II. Składanie zamówień

 1. Klient składa zamówienie telefoniczne, z niezastrzeżonego numeru telefonu:
  - w Supermarkecie „Tęcza” , ul. 3-go Maja 1, 62 – 800 Kalisz, na numer telefonu 519 340 770.
 2. Zamówienia w zakresie zakupów można składać:
  od poniedziałku do piątku 10:00 – 18:00; sobota 8:00 -13.00:
 3. Wszelkie rozmowy są rejestrowane.
 4. W zamówieniu należy podać:
  a) listę zamawianych towarów: nazwę, producenta, (jeśli chodzi o konkretny produkt) oraz ilość;
  b) nr telefonu do kontaktu;
  c) dane osobowe Klienta: imię i nazwisko;
  d) formę płatności: gotówka, karta płatnicza, karta podarunkowa lub bon towarowy z firm: Społem Kalisz, Sodexho, Edenred, Cadhoc Cheque Dejeuner.
 5. Zamiar otrzymania faktury,  Klient zgłasza w trakcie składania zamówienia telefonicznego, podając numer NIP firmy, na który faktura będzie być wystawiona.
 6. W przypadku braku konkretnych zamówionych towarów Pracownik sprzedającego może zaproponować Klientowi nabycie towarów podobnych lub o podobnych właściwościach.
 7. O możliwości odbioru, Klient zostanie poinformowany, wiadomością sms, która zostanie wysłany na nr telefonu z którego zostało złożone zamówienie. W sms zostanie podany nr zamówienia i czas odbioru.
 8. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.
 9. Odbiór zamówionego towaru odbywa się w sklepie, w którym zamówienie zostało złożone, w dniu złożenia zamówienia.
 10. Zamówienia odbierane są przez Klienta w specjalnie  wydzielonym i oznaczonym  do tego stoisku.
 11. Klient, składając zamówienie zobowiązuje się do odbioru towaru i uiszczenia za niego zapłaty, zgodnie z rachunkiem z kasy fiskalnej, otrzymanego podczas odbioru towaru. Ceny podane na paragonie są cenami obowiązującymi w sklepie w danym dniu.
 1. Towaru powinien zostać odebrany w terminie 2 godzin od otrzymania wiadomości sms o zamówieniu gotowym do odbioru.
 2. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie odebrać towaru  o ustalonej godzinie, powinien niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z pracownikiem Sprzedającego i ustalić inną godzinę odbioru albo anulować zamówienie. W uzasadnionym przypadku Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji dalszych zamówień od tego Klienta.
 3. Po upływie w/w terminu, bez jakiejkolwiek informacji ze strony  Klienta o możliwości późniejszego odbioru towaru, usługa „zakupów na telefon” zostaje anulowana.

 

III Realizacja i odbiór

 1. Przy odbiorze zamówienia Klient podaje nr zamówienia oraz imię , nazwisko osoby, na którą zostało złożone zamówienie.
 2. W przypadku zamówienia napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych, Sprzedający ma prawo wylegitymować Klienta odbierającego zamówienie. Alkohol i wyroby tytoniowe może odebrać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku odbioru zamówienia przez osobę niepełnoletnią, papierosy i alkohol nie będą wydawane a ich wartość będzie odejmowana, od wartości całości złożonego zamówienia.
 3. Zapłata za towar odbywa się w momencie odbioru zakupów.
 4. Klient w obecności Sprzedającego  ma obowiązek sprawdzić zgodność odbieranego towaru z paragonem
  i złożonym zamówieniem pod względem ilościowym, jakościowym i zgodności  asortymentu.
 5. Towar zostaje zapakowany bezpłatnie w karton. Na życzenie Klienta, złożone podczas składania zamówienia towar jest pakowany w płatne reklamówki, torby termiczne, lub w wersji „ na prezent” .
 6. Każda transakcja dokumentowana jest paragonem fiskalnym.
 7.  Faktura VAT będzie wystawiona na żądanie Klienta.

 

 1. Reklamacje i zwroty
 1. Reklamacje konsumentów będą rozpatrywane zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 r  ( Dz.U z 2000., poz. 287.).


V. Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości ew. uwag prosimy o kontakt telefoniczny 519-340-770 lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@spolem.kalisz.pl  
 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Administratorem danych osobowych jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Kaliszu, ul. św. Stanisława 2 . Dane przetwarzane w związku z zakupami „na telefon” to dane kontaktowe Klienta. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizacja zakupów „na telefon” zgodnie z RODO. Dostęp do danych będą mieć tylko upoważnieni pracownicy Administratora. Dane osobowe Klienta  będą przechowywane tylko do czasu obsługi ewentualnych roszczeń i reklamacji. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych osobowych, prawo żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Klient uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów. Dane osobowe Kupującego nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania na ich podstawie decyzji w sposób zautomatyzowany.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( dz. UI. Z 2014.poz. 827 z późń. Zm. i i kodeks cywilny).
 3.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, które będą ogłaszane na stronie internetowej „Społem” PSS w Kaliszu: www.spolem.kalisz.pl
 4.  Usługa „Zakupy na telefon” oraz niniejszy Regulamin wchodzą w życie z dniem 18.05.2020r.

 

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ

DO ZAKUPÓW OD 100 ZŁ NIESPODZIANKA GRATIS”

§ 1. Definicje

Akcja promocyjna - akcja promocyjna pod nazwą „DO ZAKUPÓW OD 100 ZŁ NIESPODZIANKA GRATIS” prowadzona w supermarkecie „Tęcza” Społem PSS w Kaliszu w okresie od 31.03.2021 r. do 3.04.2021 r. w ramach, której uczestnicy mogą otrzymać gratis po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

Organizator -  Społem PSS w Kaliszu

Uczestnik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art 22¹ Kodeksu Cywilnego zamierzający wziąć udział w Akcji Promocyjnej

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady udziału w Akcji Promocyjnej. Regulamin dostępny będzie w okresie trwania Akcji Promocyjnej w Siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kalisz.spolem.org.pl

Gratis – produkt, który Uczestnik może nabyć za darmo spełniając warunki opisane w niniejszym Regulaminie

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w Supermarkecie „Tęcza” prowadzonym przez Organizatora.

2. Informacje o zasadach i szczegółach Akcji Promocyjnej będą zamieszczane w supermarkecie „Tęcza” Społem PSS w Kaliszu oraz na stronie internetowej Organizatora

3. Akcja Promocyjna jest przeznaczona dla klientów supermarketu „Tęcza” Społem PSS w Kaliszu.

4. Akcja Promocyjna polega na przekazaniu Uczestnikowi Gratisu po dokonaniu zakupów za kwotę min. 100 zł z wyłączeniem produktów §3 punkt 2.

5. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 31.03.2021 r. do 3.04.2021 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania zapasów produktów objętych Akcją Promocyjną.

6. Udział w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją zasad opisanych w niniejszym regulaminie.

§ 3. Zasady Akcji Promocyjnej

1. Z zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Promocji wyłączone są:

a) napoje alkoholowe,

b) artykuły i akcesoria tytoniowe,

c) produkty lecznicze,

d) preparaty do początkowego żywienia niemowląt,

e) doładowania, karty pre-paid,

f),,Moje Rachunki”

g) usługi Lotto.

2. Organizator zastrzega, że liczba Gratisów jest ograniczona.

3. Gratis wydawany jest przy kasie.

4. Z tytułu uczestnictwa w Akcji promocyjnej Organizator nie pobiera od Uczestnika żadnych opłat lub wynagrodzenia.

5. Zwroty pełnowartościowych Gratisów nie będą przyjmowane.

6. Organizator nie udziela gwarancji na Gratisy.

7. Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

8. Organizator Akcji promocyjnej ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Akcji promocyjnej i wydanie Gratisu oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

9. Wartość Gratisu przekazanego Klientowi nie przekroczy kwoty brutto 20 zł.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w okresie trwania Akcji promocyjnej oraz po jej zakończeniu. W reklamacji należy podać adres, na który ma zostać przesłana odpowiedź Organizatora.

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej rozpatrzenie może ulec stosownemu przedłużeniu, o czym Klient zostanie pisemnie poinformowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.

§ 4. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez osoby składające reklamację jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 ze zm.).

2. Zgłoszenie wskazanych powyżej danych osobowych w toku postępowania reklamacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie tych danych przez Organizatora zgodnie z przepisami ww. ustawy.

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z postępowaniem reklamacyjnym dotyczącym Akcji promocyjnej.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Akcji promocyjnej wszystkim jej potencjalnym uczestnikom w supermarkecie „Tęcza” Społem PSS w Kaliszu oraz na stronie internetowej www.kalisz.spolem.org.pl

2. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie trwania Akcji promocyjnej, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany Regulaminu będą w pełni skuteczne i respektowane przez Organizatora. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od daty zmiany wskazanej w nowym, zmienionym Regulaminie Promocji, jednak nie wcześniej niż od momentu publicznego udostępnienia zmienionego Regulaminu w sklepach Społem PSS w Kaliszu i na stronie internetowej www.kalisz.społem.org.pl